Там, където започва махалата, свършва законът

Image Format

Обществото и медиите са искрено учудени, или поне си дават вид на такива, как е възможно в циганския квартал „Факултета” да не плащат за потребени ВиК услуги. Обществото, а и държавата – в лицето на централната и местната власт, имат вид на ощипани госпожици – втрещени, гневни, развълнувани, възбудени, та чак превъзбудени.

 

Хубаво е, че всеки път въпросът с циганските кражби на вода се представя за някакво ново събитие, епохално по своята същност. Но не е. И няма да бъде, защото това е една част от установената системна практика на търпимост към нарушения, престъпления и беззакония в циганските махали. Иначе казано – там, където започва махалата, свършва законът и държавата изчезва.

 

И това важи за всичко – от тока и водата до незаконното строителство, проституцията, кражбите, наркотиците, убийствата и т.н. Защо, уважаеми, се чудите тогава, че циганските махали нeплащат водата, която ползват?

 

Днес е „Факултета”, утре ще бъде „Баталова воденица”, „Филиповци”, гетото на ул. „Градините“ в кв. „Орландовци”, гетото „Надежда” в Сливен и т.н., и т.н. Все едно и също навсякъде. Действително цифрите са стряскащи – 800 000 лв. задължения (това само за този цигански катун), от 33г. никой не бил плащал.

 

А в същото време на баба Йорданка* от ж.к. „Младост” „Софийска вода” АД ѝ заведе заповедно производство в Софийски районен съд, извади си изпълнителен лист и образува изпълнително дело срещу нея и частен съдебен изпълнител събра от нея 1000 лв. – главница, лихви и разноски по делото. Един български пенсионер в същата тази европейска столица беше изнуден, изтръскан и обран от „Софийска вода”, без да е потребил това, което си плати.

 

А обитателите на „Факултета” от въпросната улица в репортажа имат претенции – не плащат, но имат претенции. Нарушили са закона  - незаконно строителство, незаконно присъединяване към ВиК мрежата, потребяват стотици хиляди кубици питейна вода, без да я заплащат. Но, както чувате в репортажа, водата им няма да бъде спряна.

 

„Софийска вода” АД се оправдава с политиците и управляващите, политиците и управляващите се оправдават със „Софийска вода” АД. А в това време българите плащат, а циганският катун не плаща. Обаче цената на водата е така направена, че, докато има една критична маса от плащащи баламурници, хитреците от „Факултета“ никога няма да плащат. А това се допуска от „професионалистите” от „Софийска вода”, защото тъй или иначе дружеството е на печалба. Т.е. изрядните абонати се товарят за сметка на всички други неизрядни. Между другото и бизнесът дава своя дан в тази лепта.

 

Съдбата на въпросните 800 000 лв. е ясна, те ще бъдат отнесени в перо несъбираеми вземания, които след изтичане на петгодишната погасителна давност ще бъдат отписани вече и счетоводно. А през това време нищо чудно баба Йорданка пак да бъде обрулена с 1000 лв. за нещо, което не е ползвала. Потресаващо, но това се е превърнало в такава системна практика, че още след ден-два ще избледнее в съзнанието ни като един факт, част от софийския битов пейзаж.

 

Все още ли се тюхкате и искрено ругаете на глас? Тюхкайте се, Асан от „Факултета“ утре пак ще си пусне водата от чешмата, която вие ще платите косвено през вашите сметки.

 

А в един реален сценарий нещата щяха да бъдат съвсем други. Незаконните коптори щяха да се сдобият с влезли в сила заповеди за премахването им, издадени от кмета на района. Заповедите щяха да бъдат изпълнени – копторите - свалени до кота „0”. А гордите нарушители и ползватели щяха да бъдат съдени – от гражданския съд за неплатеното потребено ведно с лихвите, а от наказателния по чл. 234в от Наказателния кодекс* – за противозаконно присъединяване и непълно отчитане към ВиК мрежата. Наказанието е до 5г. лишаване от свобода. И това не е някаква химерична, хиперболизирана България, а България според сега действащите закони. Хубаво звучи, трябва да е вярно, но не е.

 

Затова спрете да се потрисате епизодично и започнете да се потрисате перманентно. И когато следващия път излезем да разваляме концесия, да потрошим някоя централа на монополист или просто на избори, вместо да дремете вкъщи, се сетете, че на мястото на Йорданка ще бъдете вие, но никога няма да бъдете на мястото на Асан. Докато си седите вкъщи, ще има хиляди като баба Йорданка и хиляди като Асан.

 

Все си мисля, че основната задача на нашето общество е да стигне до там да няма нито Асан, нито Йорданка.
 

Репортажът за водата на "Факултета".


* Случаят на баба Йорданка е реален, но от съображения за защита на личните данни и поради това да не бъде нарочена от "Софийска вода" АД не посочвам цялото й име.
* чл. 234в от Наказателния кодекс гласи: "Който сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към електропреносна или електроразпределителна мрежа, или към газотранспортна, топлопреносна, водоснабдителна или канализационна система, система за пренос на течни горива, или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или отведена отпадъчна вода, с което създаде условия за непълно отчитане на потребените електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба до двадесет хиляди лева."